1-اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران
2-ايران خودرو/ شركت فناوري اطلاعات و تجارت الكترونيك ايران خودرو
3-شركت توليد محور خودرو
4-شرکت ملی صنایع مس ایران
5-شركت سيمان ياسوج (كهگيلويه)
6-شركت سيمان هرمزگان
7-شرکت سیمان کردستان
8-شركت سيمان دشتستان (بوشهر)