1-سازمان هواپيمايي كشوري
2-شركت خدمات هوايي آسمان
3-شرکت هواپیمایی قطر ایرویز