1-شرکت توزیع نیروی برق مرکز تهران
2-شرکت برق منطقه ای تهران / معاونت نظارت بر توزیع
3-شرکت آب و فاضلاب استان تهران
4-شرکت آب و فاضلاب غرب تهران
5-شركت آب و برق خوزستان