1- مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات وزارتخانه
2- معاونت بهداشت و درمان دانشگاه شهید بهشتی
3- مجتمع دارويي درماني هلال ايران
4- شركت مشاور مديريت خدمات ماشيني تامين
5- مركز اروتز و پروتز كوثر